لیست قیمت لپ تاپ (LapTop) روزانه | آخرین بروزرسانی 95/06/11

Price(rial)

Warranty OS Graphic SIZE HDD RAM CPU Model
47440000 سازگار WIN 10 4GB Geforce  GTX 960 DDR5 upto 7.8 GB 15.6(ips) 1TB+256 16 DDR4 Core i7 (6700HQ) V-NITRO
  سازگار WIN 8.1 4GB Geforce840 DDR5 upto 7.8 GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 V5
21390000 سازگا ردو سال WIN 8.1 2GB ATI RADEON R7 M265 15.6 1TB 8 DDR3

Core i7 (ivy Bridge)

V5 (561)

  سازگا ردو سال
 
WIN 8.1 2GB ATI RADEON R7 M265 15.6 1TB 6 DDR3

Core i5(ivy Bridge)

V5 (561)

26288000 سازگا ردو سال  WIN 8.1 4GB ATI RADEON RGT840 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (haswell)

E5-(573)

22578000 سازگا ردو سال  WIN 8.1 1GB Geforce 820 upto 5.8GB 15.6 1TB 4 DDR3 Core i5(haswell)

E5-(573)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB ATI RADEON R7 M265 15.6 500 4 DDR3 Core i5(haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 1GB Geforce 820 upto 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3 (haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB Geforce 820 upto 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3(haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 INTEL HD Grafic upto 1.7 15.6 500 4 DDR3 Core i3 (haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB Geforce 820 upto 5.8GB 15.6 1TB 4 DDR3 3540(QUAD)

E5-(new)

18990000 سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB ATI RADEON R7 M265 upto 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (haswell) E1-572(new)
18338000 سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB ATI RADEON R7 M265 upto 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i5(haswell) E1-572(new)
16483000 سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB ATI RADEON R7 M265 upto 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5(haswell) E1-572(new)
  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB ATI RADEON R7 M265 upto 5.8GB 15.6 500 4DDR3 Core i3 (haswell) E1-572(new)
  سازگا ردو سال  WIN 8.1 INTEL HD Grafic upto 1.7 15.6 500 2 DDR3 DQ Es1-530(new)
  سازگا ردو سال  WIN 8.1 INTEL HD Grafic upto 1.7 15.6 500 2 DDR3 2820 Es1-530(new)
  امرتات WIN 8.1 INTEL HD Grafic upto 1.7 11 500 2 DDR3 celeron V5
  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB Geforce 840 upto 5.8 GB 15.6 1TB 8 DDR3

Core i7 (ivy Bridge)

V3(561)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 4GB Geforce 840 upto 5.8 GB 15.6 1TB 8 DDR3

Core i7 (ivy Bridge)

V5(561)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB ATI Radeon R7 M265 15.6 1TB 6 DDR3

Core i7 (ivy Bridge)

V5(561)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 4GB Geforce 840 upto 3 GB 15.6 1TB 8 DDR3

Core i7 (haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB Geforce 840 upto 3 GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5(haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 1GB Geforce 840 upto 5.8 GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3 (haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB Geforce 840 upto 5.8 GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3(haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 INTEL HD Grafic upto 1.7 15.6 500 4 DDR3 Core i3(haswell)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 2GB Geforce 840 upto 5.8 GB 15.6 1TB 4 DDR3 3540(QUAD)

E5-(new)

  سازگا ردو سال  WIN 8.1 INTEL HD Grafic upto 1.7 15.6 500 2 DDR3 2820 ES1
  سازگا ردو سال  WIN 8.1 INTEL HD Grafic upto 1.7 15.6 500 2 DDR3 D4 ES1
                 
                 
 

Price Warranty OS Graphic SIZE HDD RAM CPU Model
13550000 مادیران WIN 8.1 1GB AMD RADEON 8670 UP 2.8 15.6 750 4GB Core i3

250 G3

  الماس WIN 8.1 2GB ATI R5 M255 UP TO 3.8 15.6 1TB 4GB Core i3 250 G4
23200000 سریر WIN 8.1 2GB ATI R5 M255 UP TO 3.8 15.6 1TB 8GB Core i7 HASS 2.0GH 450 G2
22990000 الماس WIN 8.1 2GB ATI R5 M255 UP TO 3.8 15.6 1TB 8GB Core i5 HASS 1.7GH 450 G2
20776000 بازرگانی مهر WIN 8.1 4GB GT 840 UP TO 7.8GB 15.6 1TB 6GB

Core i5 (broad)

P207+P210
18490000 بازرگانی مهر WIN 8.1 2GB GT 840 UP TO 5.8GB 15.6 1TB 6GB Core i5 HASS 1.7GH P244-P247
  بازرگانی مهر WIN 8.1 2GB GT 840 UP TO 5.8GB 15.6 1TB 6GB Core i5 HASS 1.7GH P245-P246
12650000 بازرگانی مهر WIN 8.1 2GB GT 840 UP TO 5.8GB 15.6 500 4GB Core i5 HASS 1.7GH P206
35800000 آوات WIN 8.1 4GB GT 840 UP TO 7.8GB 15.6 1TB 8GB Core i7-5500 K212
8990000 ابران رهجو 25 WIN 8.1 INTEL HD 15.6 500 2GB CELL R104-R113
  ابران رهجو 25 WIN 8.1 1GB AMD RADEON 8670 UP 2.8 15.6 500 4GB intel dc 2117 1.8gh N264
  رهجو WIN 8.1 2GB ATI UP TO 5.8 15.6 500 4GB core i3 AC032
17790000 بازرگانی مهر WIN 8.1 2GB ATI UP TO 5.8 15.6 1TB 8GB amd a8 P133
  بازرگانی مهر  WIN 8.1 2GB ATI UP TO 5.8 15.6 1TB 8GB core i7 AC041
12850000 بازرگانی مهر WIN 8.1 2GB GeForce 830M 15.6 500 4 intel P206
  اوات WIN 10 2GB ATI UP TO 5.8 15.6 1TB 6GB core i5 AC91+AC92

PRO

22990000 بازرگانی مهر25ماه WIN 8.1 2GB RADEON R5 M255 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I7 5500 2.4G UPTO 3G 450 G2
18490000 بازرگانی مهر25ماه WIN 8.1 2GB RADEON R5 M255 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I5 (5200)2.2 UPTO2.7 450 G2

P SERIES

  ایران رهجو WIN 8.1 4GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I7 5500 2.4GH UPTO 3GH P214 NE
19650000 بازرگانی مهر25ماه WIN 8.1 4GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 6 DDR3 CORE I5 5200 2.2GH UPTO 2.7GH P210 NIA
27348000 ابران رهجو 25 WIN 8.1 4GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I7 5500 2.4GH UPTO 3GH P213 NE
27348000  ابران رهجو 25 WIN 8.1 4GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I7 5500 2.4GH UPTO 3GH P212 NE
19650000 بازرگانی مهر25ماه WIN 8.1 4GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 6 DDR3 CORE I7 5200 2.2GH UPTO 2.7GH P207 NIA
18450000 ابران رهجو 25 WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 6 DDR3 CORE I5 5200 2.2GH UPTO 2.7GH P244 NE
18250000 ابران رهجو 25 WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 6 DDR3 CORE I5 5200 2.2GH UPTO 2.7GH P247 NE
  بازرگانی مهر25ماه WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 6 DDR3 CORE I5 4210 1.7GH UPTO 2.7GH P111NE
  بازرگانی مهر25ماه WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 840 15.6 1TB 6 DDR3 CORE I5 4210 1.7GH UPTO 2.7GH P108 NE
   سریر WIN 8.1 INTELL HD 4400 15.6 500G 4 DDR3 CORE I34005 1.7GH UPTO 3GH P100 NE
   اوات WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 840 15.6 750G 4 DDR3 CORE I5 4210 1.7GH UPTO 2.7GH P034 NE

R SERIES

   الماس WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 820 15.6 1TB 6 DDR3 CORE I5 4210 1.7GH UPTO 2.7 R 221
  الماس WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 820 15.6 1TB 6 DDR3 CORE I5 4210 1.7GH UPTO 2.7 R 201
  ایران رهجو WIN 8.1 INTELL HD 4400 15.6 500G 2 DDR3 INTEL (2840)2.1GH R 113
  ایران رهجو WIN 8.1 INTELL HD 4400 15.6 500G 2 DDR3 INTEL (2840)1.8GH R 104

N SERIES

  سریر WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 740 15.6 500G 4 DDR3 CORE I7 4510 2GH UP TO 3GH N 259
                 
                 
                 
 

Price Warranty OS Graphic SIZE HDD RAM CPU Model

X Series

  دوسال الماس WIN 8.1 4GB Geforce GT950 upto 5.8GB 15.6 1TB

8 DDR3 

Core i7  (5500U) V502Lx
  دوسال الماس WIN 8.1 4GB Geforce GT950 upto 5.8GB 15.6 1TB

8 DDR3

Core i7 (5200U) V502Lx 
  دوسال سازگار WIN 8.1 2GB Geforce GT920 upto 5.8GB 17 1TB

8 DDR3

Core i7 (5500U) X751LJ
23250000 دوسال الماس WIN 8.1 2GB ATI Radeon R5-M320 upto 5.8GB 15.6 1TB

8 DDR3

Core i7 (5500U) X555LI
20100000 دوسال سازگار WIN 8.1 2GB ATI Radeon R5-M320 upto 5.8GB 15.6 1TB

6 DDR3

Core i7 (5500U) X555LI
18126000 دوسال سازگار WIN 8.1

1 GB Geforce  GT920 upto 3.8GB

15.6 500

4 DDR3

Core i5 (5200U) X554LJ
16006000 دوسال سازگار WIN 8.1

1 GB Geforce  GT920 upto 3.8GB

15.6 500

4 DDR3

Core i3(5200U) X554LJ
  دوسال سازگار WIN 8.1 INTEL HD 4000 Graphic upto 1.7 15.6 1TB

4 DDR3

2840 X553 MA
  دوسال سازگار WIN 8.1 INTEL HD 4000 Graphic upto 1.7 15.6 500

4 DDR3

2840 X553 MA
15370000 بازرگانی مهر WIN 8.1 2GB Geforce GT920 upto 3.8GB 15.6 750

4 DDR3

3540 X552 MJ
  بازرگانی مهر  WIN 8.1 1GB Geforce GT920 upto 3.8GB 15.6 500

4 DDR3

3540 X552 MJ
17384000 دوسال آواژنگ WIN 8.1 2GB Geforce GT920 upto 3.8GB 15.6 500

4 DDR3

Core i3 (4005U) X540 LJ
24380000 دوسال الماس WIN 8.1 2GB Geforce 930 upto 5.8GB 15.6 1TB

6 DDR3

Core i7 (Broad) X555LF
  دوسال الماس WIN 8.1 2GB Geforce 930 upto 5.8GB 15.6 1TB

6 DDR3

Core i7 (Broad) X555LP
  دوسال الماس WIN 8.1 INTEL HD 4000 Graphic upto 1.7 15.6 500

2 DDR3

CELLERON E502
  دوسال الماس WIN 8.1 INTEL HD 4000 Graphic upto 1.7 14.1 500

2 DDR3

CELLERON E402
  دوسال الماس WIN 8.1 2GB ATI Radeon R5-M320 upto 5.8GB 15.6 1TB

6 DDR3

Core i5 (Broad) X555LI
25546000 دوسال مهر WIN 8.1 2GB ATI Radeon R5-M320 upto 5.8GB 15.6 1TB

8 DDR3

Core i7 (has) X555LI
  دوسال سازگار WIN 8.1 2GB GeforceGT920 upto 3.8GB 15.6 500

4 DDR3

Core i5 (has) X554LJ
18126000 دوسال سازگار  WIN 8.1 1GB GeforceGT920 upto 3.8GB 15.6 500

4 DDR3

Core i5(has) X554LJ
16006000 دوسال سازگار  WIN 8.1 1GB GeforceGT920 upto 3.8GB 15.6 500

4 DDR3

Core i3(has) X554LJ
  دوسال سازگار  WIN 8.1 INTEL HD 4000 Graphic upto 1.7 15.6 1TB

4 DDR3

2840 X553
1166000 دوسال سازگار  WIN 8.1 INTEL HD 4000 Graphic upto 1.7 15.6 500

4 DDR3

2840 X553
  دوسال سازگار  WIN8.1 2GB GeforceGT820 upto 5.8GB 15.6 1TB

6 DDR3

Core i5 (has) A555LD
15370000 دوسال سازگار  WIN8.1 2GB GeforceGT920 upto 3.8GB 15.6 750

4 DDR3

3540 X552Mj
  دوسال الماس WIN8.1 INTEL HD Graphic 4000 upto 1.7 14.1 500

2 DDR3

2830 X453
  دوسال الماس  WIN 8.1 INTEL HD Graphic upto 1.7 11.6 500 2 DDR3 intel 2840 X200 MA
  دوسال الماس  WIN 8 INTEL HD Graphic  upto 1.7 11.6 32 SSD 2 DDR3 intel 3537 X502 NEW
15850000 دوسال الماس  WIN8.1 2GB GeforceGT920 upto 5.8GB 15.6 500

4 DDR3

Core i3 (Broad) X504LJ
  دوسال آواژنگ WIN8.1 INTEL HD Graphic 4000 upto1.7 15.6 500

4 DDR3

CELL E502
  دوسال الماس  WIN8.1 INTEL HD Graphic 4000 upto1.7 15.6 500

4 DDR3

CELL E402

G Series

47690000 دوسال الماس WIN 10

4 GB Geforce GTX960 DDR5

15.6 1TB++128SSD 16 DDR3 Core i7 (4720HQ) G501JW
49990000 دوسال الماس  WIN 10

4 GB Geforce GTX960 DDR5

15.6 512SSD 16 DDR3 Core i7 (4720HQ) G501JW
44626000 دوسال الماس  WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960 DDR5

15.6 2TB 16 DDR3 Core i7 (SKYLAKE) G551VW
  دوسال الماس  WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960 DDR5

15.6 2TB 16 DDR3 Core i7 (4720HQ) G550JW
  دوسال الماس  WIN 8.1

4 GB Geforce GTX980 DDR5

n/a 3TB 32 DDR3 Core i7(has) G30 AJ
  دوسال الماس  WIN 8.1

4 GB Geforce GTX980 DDR5

n/a 2TB 8 DDR3 Core i7(has) G20 AJ
  دوسال الماس  WIN 8.1

3 GB Geforce GTX970 DDR5

n/a 2TB 8SSD 8 DDR3 Core i5(has) G20 AJ
  دوسال الماس  WIN 8.1 4 GB ATI Radeon R9-M270 n/a 2TB 12 DDR3 FX770 G20 BM
35500000 دوسال الماس  WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960upto 7.8 GB

15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (has) G550JX
43460000 دوسال الماس  WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960upto 7.8 GB

15.6 2TB 16 DDR3 Core i7 (has) G550JX
  بازرگانی مهر WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960M upto 7.8 GB

15.6 2TB 16 DDR4 Core i7 (SKYLAKE) G551VW

N Series

37790000 دوسال ویستا WIN 10

4 GB Geforce GTX960 DDR5

15.6 1TB++128SSD 8 DDR4 Core i7 (skylake) N551VW
36990000 دوسال ویستا WIN 10

4 GB Geforce GTX950 DDR3

15.6 1TB++128SSD 8 DDR4 Core i7 (skylake) N552VX
  دوسال ویستا WIN 10

4 GB Geforce GTX960 DDR5

15.6 2TB++128SSD 16 DDR4 Core i7 (skylake) N551VW
  دوسال ویستا WIN 10

4 GB Geforce GTX960 DDR5

15.6 2TB++128SSD  12 DDR4 Core i7 (skylake) N551VW
  دوسال ویستا WIN 10

4 GB Geforce GTX950 DDR3

15.6 2TB 12 DDR3 Core i7 (4720QH) N550JX
  دوسال سازگار WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960 DDR3

17 2TB 8 DDR3 Core i7 (4720HQ) N751JX
43490000   WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960 DDR3

15.6 1TB++128SSD 12 DDR3 Core i7 (4720HQ) N501JWUX501
  دوسال سازگار WIN 8.1

4 GB Geforce GTX950 upto 7.8 GB

17 2TB (7200) 8 DDR3 Core i7 (has) N751JW
  دوسال سازگار WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960 DDR5 upto 7.8 GB

15.6 1TB++128SSD 12 DDR3 Core i7 (has) N501JW
44096000 دوسال سازگار WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960 DDR5 upto 7.8 GB

15.6 2TB++128SSD 16 DDR3 Core i7 (sky lake) N552VW
39644000 دوسال بازرگانی WIN 8.1

4 GB Geforce GTX960  upto 7.8 GB

15.6 1TB++128SSD 8 DDR4 Core i7 (sky lake) N551VW
37736000 دوسال الماس WIN 8.1 4 GB Geforce GTX960  upto 7.8 GB 15.6 1TB+8SSD 12 DDR3 Core i7 (has) N550JX

K Series

32648000 دوسال الماس WIN 8.1

4 GB Geforce GTX950 upto 7.8 GB

15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (has) K550JX(new)
25652000 بازرگانی مهر WIN 8.1

4 GB Geforce GTX950 upto 7.8 GB

15.6 1TB 6 DDR3 Core i5(has) K550JX(new)
29256000 دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GTX940 upto 5.8 GB

15.6 1TB 12 DDR3 Core i7 (sky lake) K556UB
  دوسال آواژنگ WIN 8.1

2 GB Geforce GTX940 upto 5.8 GB

15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (sky lake) K556UB
  دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GTX940 upto 5.8 GB

15.6 1TB 8 DDR3 Core i5 (sky lake) K556UB
21100000 دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GTX940 upto 5.8 GB

15.6 1TB 6 DDR3 Core i5 (sky lake) K556UB
27390000 بازرگانی مهر WIN 8.1

2 GB Geforce GTX930 upto 5.8 GB

15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (sky lake ) K556UF
 24900000   WIN 8.1 3GB AMD Radeon® R5 M230 + Radeon® R7 M270 DX 15.6 1TB 8 QC K550ZE
22790000 بازرگانی مهر WIN 8.1

2 GB Geforce GTX930 upto 5.8 GB

15.6 1TB 8 DDR3 Core i5 (sky lake ) K556UF

V Series

  دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GTX930 upto 5.8 GB

15.6 2TB 8 DDR3 Core i7 (has) V502 LX
  دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GTX930 upto 5.8 GB

15.6 2TB 8 DDR3 Core i5(has) V502 LX

 P Series

25790000 دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GT920 upto 5.8 GB

15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (5500U) P 2520 (new)
  دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GT920 upto 5.8 GB

15.6 500 4 DDR3 Core i5(5200U) P 2520
  دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GT920 upto 5.8 GB

15.6 500 4 DDR3 Core i3 (5010U) P 2520
  دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GT920 upto 5.8 GB

15.6 1TB 4 DDR3 Core i3 (has) P 2520 (news)

 TOUCH Series

  دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GT820 upto 5.8 GB

15.6 1TB 6 DRR3 Core i7 (has) TP550LD (new)

 ZEN BOOK

45990000 دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GT940 upto 5.8 GB

13 512SSD 8 DDR3 Core i7 (6500U) UX 303UB
39326000 دوسال الماس WIN 8.1

2 GB Geforce GT940 upto 5.8 GB

13 1TB 8 DDR3 Core i7 (6500U) UX 303UB
37206000
 
دوسال الماس WIN 8.1

2 GB Geforce GT940 upto 5.8 GB

13 1TB 8 DDR3 Core i7 (6500U) UX 303UB
  دوسال الماس WIN 8.1

INTEL HD Graphic 1.7

13 512SSD 8 DDR3 Core i7 (5500U) UX 301
 36850000 دوسال الماس WIN 8.1

INTEL HD Graphic 1.7

13 512SSD 8 DDR3 Core i7 (5500U) UX 301LA
  دوسال سازگار WIN 8.1

2 GB Geforce GT940 upto 5.8 GB

13 1TB 8 DDR3 Core i7 (has) UX 303 LB
38266000 دوسال الماس WIN 8.1 INTEL HD Graphic 1.7 13 256SSD 8 DDR3 Core i7 (has) UX 301 LA
  دوسال الماس WIN 8.1 INTEL HD Graphic 1.7 13 512SSD 8 DDR3 Core i7 (has) UX 301 LA
  دوسال الماس WIN 8.1 INTEL HD Graphic 5300 upto 1.7 13 256SSD 8 DDR3 Core i7 (has) UX 305 LA
  دوسال الماس WIN 8.1 INTEL HD Graphic 5300 upto 1.7 13 256SSD 8 DDR3  intel Core M5y71 UX 305 FA

MINI

  دوسال الماس  WIN 8.1 INTEL HD Graphic 1.7 11.6 500 2 DDR3 cell X200 MA
  دوسال آواژنگ  WIN 8.1 INTEL HD Graphic 1.7 11.6

32 SSD

2 DDR3 intel 3735 X205 new
  دوسال آواژنگ  WIN 8.1 512MB ATI UPTO 2GB 10 500 4 DDR3 A4 F102

GAMEING CASE

  دوسال الماس WIN 8.1

4 GB Geforce GTX980

N/A 2TB 8 DDR3 Core i7 (has) G20 AJ
  دوسال الماس WIN 8.1

3 GB Geforce GTX970

N/A 2TB 8SSD 8 DDR3 Core i5 (has) G20 AJ
  دوسال الماس WIN 8.1

4 GB Geforce GTX980

N/A 3TB 32 DDR3 Core i7 (has) G20 AJ
  دوسال الماس WIN 8.1

4 GB ATI Radeon R9-M270

N/A 2TB 12 DDR3 Fx770 G20 BM
                 

AMD SERIES

  دوسال الماس WIN 8.1 4GB R9 M280 DDR5+1G R7 ATI 15.6 1TB 8 DDR3 7600p N551ZU
  دوسال الماس WIN 8.1 2GB R7+1G R5 230M DDR3 ATI 15.6 2TB 8 DDR3 7600p K550ZE
  دوسال الماس WIN 8.1 2GB R8+1G DDR3 ATI 15.6 1TB 8 DDR3 FX8800P K555 DG
  دوسال الماس WIN 8.1 2GB R8+1 R7 DDR3 ATI 15.6 1TB 8 DDR3 FX8800P K555 DG
  دوسال الماس WIN 8.1 2GB R5 DDR3 ATI 15.6 1TB 4 DDR3 A6 K555YI
  دوسال الماس WIN 8.1 512G 8650 ATI RADEON 15.6 1TB 6 DDR3 A4 X552WE
  دوسال الماس WIN 8.1 1G R5 230M+0.5G 8650 ATI 15.6 1TB 4 DDR3 A4 X552WE
  دوسال الماس WIN 8.1 512G 8650 ATI 15.6 500 4 DDR3 E1 7010 X552YA
A SERIES
  سازگار WIN 8.1 2GB GeForce GT 820M 15.6 1T 4 DDR3 Core i5 A555LD
 R SERIES
  سازگار WIN 10 Intel HD 5000 15.6 1T 6
DDR3
Core i5 R554LA
 

 
 
 
Price Warranty OS Graphic SIZE

HDD

RAM CPU Model
66000000 سازگار WIN 7 بدون حافظه گرافیکی مجزا 14 256GB SSD 8GB Core i7 (3.2 GH) ThinkPad X1 Carbon
41500000 سازگار WIN 8.1 بدون حافظه گرافیکی مجزا 12.5 1TB 8GB Core i5
( 2.7 GH)
ThinkPad Yoga
40500000 سازگار WIN 8.1 1GB GeForce GT 730 14 500G 4 DDR3 Corei5
(3.2 GH)
ThinkPad 440P
50500000 سازگار WIN 8.1 بدون حافظه گرافیکی مجزا 12 1TB 8 DDR3 Corei7
(3.3 GH)
thinkpad x240
51500000 سازگار WIN 7 بدون حافظه گرافیکی مجزا 12.5 1TB+16SSD 8 DDR3 Corei7
(
3.2 GH)
ThinkPad X250
46440000 آوات WIN 10 4GB Geforce GTX960 DDR5 15.6 1TB+128 SSD 16 DDR3 Core i7 (2.6GH) Y700
36146000 تحلیل WIN 8.1 4GB Geforce GTX DDR5 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (2.6GH) Y700
  سازگار WIN 8.1 4GB Geforce GTX960 DDR5 15.6 1TB+8SSD 16 DDR3 Core i7 (2.6GH) Y7070
36490000 سازگار WIN 8.1 4GB Geforce GTX960 DDR5 15.6 1TB+8SSD 16 DDR3 Core i7 (2.6GH) Y5070
  گرین WIN 8.1 4GB ATI R9-M375 DDR3 15.6 1TB 16 DDR3 Core i7 (2.4GH) Z5170
27030000 سازگار WIN 8.1 4GB ATI R9-M375 DDR3 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (2.4GH) Z5170
21990000 ویستا WIN 8.1 4GB ATI R9-M375 DDR3 15.6 1TB 8 DDR3 Core i5(2.2GH) Z5170
25864000 سازگار WIN 8.1 4GB ATI R5-M375 UPTO 7.8GB 14.1 1TB 8 DDR3 Core i7 (2.4GH) Z4170
23108000 ویستا WIN 8.1 4GB ATI R5-M375 UPTO 7.8GB 14.1 1TB 8 DDR3 Core I5 (2.2GH) Z4170
  الماس WIN 8.1 4GB ATI R5-M230 UPTO 7.8GB 15.6 1TB+8SSD 8 DDR3 Core i7 (2.4GH) IP500
  آوات WIN 8.1 4GB ATI R5-M230 UPTO 7.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core I5 (2.2GH) IP500
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core I5 (2.2GH) I300
  الماس WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core I5 (2.2GH) I300
  سازگار WIN 8.1 INTEL HD Graphic upto 1.7 15.6 500 2 DDR3 CELL IP300
  الماس WIN 8.1 INTEL HD Graphic upto 1.7 15.6 500 4 DDR3 QC IP300
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (2.0GH) I305
  گرین WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i5 (2.0GH) I305 
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 4 DDR3 Core i3 (2.0GH) I305 
  گرین WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 6210-A4 G5045
  امرتات WIN 8.1 512MB ATI R5-M230 UPTO 3.8GB 15.6 500 4 DDR3 AMD E1-6010 G5045
8586000 گرین WIN 8.1 256MB ATI RADEON  8210 UPTO 1GB 15.6 500 2 DDR3 AMD E1-6010 G5045
21942000 الماس WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (BROAD) G5080
  امرتات WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i5 (BROAD) G5080
  الماس WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i5 (BROAD) G5080
  سازگار WIN 8.1  2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5 (BROAD) G5080
12826000 گرین WIN 8.1 INTEL HD Graphic upto 1.7 15.6 500 4 DDR3 Core i3(BROAD) G5080
13886000 سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3 (BROAD) G5080
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 4 DDR3 QUAD CORE G5080
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (HASWELL) G5070
20736000 سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i7 (HASWELL) G5070
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 INTEL 3558 G5070
  آوات WIN 8.1 1GB ATI R5-M230 UPTO 3.8GB 15.6 500 4 DDR3 2840 G5030
  امرتات WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 E1-6010 B5045
  الماس WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i7 (haswell) B5080
  امرتات WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i5(haswell) B5080
  الماس WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5(haswell) B5080
  الماس WIN 8.1 1GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5 (haswell) B5080
  لایف WIN 8.1 INTEL 15.6 500 2 DDR3 INTEL 3558 B5030
  دوسال آوات WIN 8.1 4GB Geforce 840 upto 6.8GB 15.6 1TB+8SSD 8 DDR3 Core i7 (haswell) FLEX 2
  امرتات WIN 8.1 4GB Geforce 840 upto 6.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i5(haswell) FLEX 2
  سازگار WIN 8.1 4GB Geforce 740 upto 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i7 (haswell) E 531
  الماس WIN 8.1 4GB Geforce 740 upto 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3 (haswell) E540
14522000 سازگار WIN 8.1 2GB ATI R7 M265 UPTO 5.8GB 15.6 500 4DDR3 Core i3(haswell) E550
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R7 M265 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 16DDR3 Core i7 (haswell) E550
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R7 M265 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (haswell) E550
  الماس WIN 8.1 2GB ATI R7 M265 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i5 (haswell) E550
17914000 سازگار WIN 8.1 2GB ATI R7 M265 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5 (haswell) E550
  الماس WIN 8.1 2GB ATI R7 M330 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 -5200U E5080
  آوات WIN 8.1 2GB ATI R7 M330 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5 -5200U E5080
  امرتات WIN 8.1 2GB ATI R7 M235 UPTO 5.8GB 15.6 1TB+8SSD 8 DDR3 Core i5 -5500U E4070
    WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 QUAD CORE E5070
46640000 آوات WIN 10 4GB Geforce GTX860 UPTO 7.8 17 1TB+128 SSD 16 DDR3 Core i7 (2.6GH) Y700
  الماس WIN 8.1 4GB Geforce GTX860 UPTO 7.8 17 1TB+8SSD 16 DDR3 Core i7 (2.6GH) Y7070
41446000 الماس WIN 8.1 4GB Geforce GTX860 UPTO 7.8 15.6 1TB+8SSD 16 DDR3 Core i7 (2.6GH) Y5070
  گرین WIN 8.1 4GB ATI RADEON R9 M270 DDR5 UPTO 7.8 15.6 1TB 16 DDR3 Core i7 (2.6GH) Z5170
  آوات WIN 8.1 4GB ATI RADEON R9 M270 DDR5 UPTO 7.8 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (2.6GH) Z5170
  سازگار WIN 8.1 4GB ATI RADEON R9 M270 DDR5 UPTO 7.8 15.6 1TB 8DDR3 Core i7 (2.6GH) Z5170
  سازگار WIN 8.1 2GB Geforce 840 upto 7.8 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (2.6GH) Z5070
  سازگار WIN 8.1 4GB Geforce 840 upto 7.8 15.6 1TB 6 DDR3 Core i7 (2.6GH) Z5070
25390000 سازگار WIN 8.1 4GB Geforce 840 upto 7.8 14.1 1TB 8 DDR3 Core i7 (2.6GH) Z4170
  الماس
 
WIN 8.1 4GB Geforce 840 upto 7.8 14.1 1TB 8DDR3 Core i7 (2.6GH) Z4170
12290000 مهر WIN 8.1 2GB ATI RADEON 8210 UPTO 2GB 15.6 1TB 6 DDR3 AMD A4 G5045
  سازگار WIN 8.1 1GB ATI RADEON 8670 UPTO 2GB 15.6 1TB 4 DDR3 AMD E1-6010 G5045
  سازگار WIN 8.1 1GB ATI RADEON 8670 UPTO 2GB 15.6 500 4 DDR3 AMD E1-6010 G5045
8090000 سازگار WIN 8.1 256MB ATI RADEON 8210 UPTO1GB 15.6 500 2 DDR3 AMD E1-6010 G5045
20590000 سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (haswell) G5080
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i5(haswell) G5080
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i5(haswell) G5080
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5 (haswell) G5080
12490000 سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3(haswell) G5080
  سازگار WIN 8.1 INTEL HD GRAFPHIC UPTO 1.7 15.6 500 4DDR3 Core i3(haswell) G5080
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 4 DDR3 QUAD CORE G5080
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8DDR3 Core i7 (haswell) G5070
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i5 (haswell) G5070
  سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3 (haswell) G5070
11390000 سازگار WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 INTELL 3558 G5070
  سازگار WIN 8.1 INTEL HD GRAPHIC UPTO 1.7 15.6 500 2 DDR3 INTEL CELL G5070
  امرتات WIN 8.1 1GB ATI R5-M230 UPTO 3.8GB 15.6 500 4DDR3 2840 DU G5030
  الماس WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i7 (haswell) B5080
  الماس WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i5 (haswell) B5080
  الماس WIN 8.1 1GB ATI R5-M230 UPTO 3.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5(haswell) B5080
  الماس WIN 8.1 1GB ATI R5-M230 UPTO 3.8GB 15.6 500 4DDR3 Core i3 (haswell) B5080
  امرتات WIN 8.1 2GB ATI R5-M230 UPTO 3.8GB 15.6 500 4 DDR3 AMD 6010 B5080
  الماس WIN 8.1 1GB ATI R5-M230 UPTO 3.8GB 15.6 500 4 DDR3 INTEL 3558 B5070
  الماس WIN 8.1 1GB ATI R5-M230 UPTO 3.8GB 15.6 500 4 DDR3 INTEL 3558 B5030
  بازرگانی مهر WIN 8.1 INTEL HD GRAPHIC UPTO 1.7 15.6 500 4 DDR3 QUAD CORE B5030
  آوات WIN 8.1 4GB GEFORCE 840 UPTO 6.8GB 15.6 2TB 8 DDR3 Core i5(BROADl) I 500
  آوات WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 6.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i5 (BROADl) I 300
  سازگار WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 6.8GB 15.6 1TB+8SSD 8 DDR3 Core i7 (haswell) I 305
  گرین WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 6.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i5 (haswell) I 305
  سازگار WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 6.8GB 15.6 1TB 4DDR3 Core i3 (haswell) I 305
  سازگار WIN 8.1 INTEL HD GRAPHIC 1.7 15.6 500 2 DDR3 CELL IP300
  سازگار WIN 8.1 INTEL HD GRAPHIC 1.7 15.6 500 4 DDR3 QUAD CORE IP300
  الماس WIN 8.1 2GB GEFORCE 740 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8DDR3 Core i5 (haswell) E531
  سازگار WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 16 DDR3 Core i7 (haswell) E550
23744000 سازگار WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8 DDR3 Core i7 (haswell) E550
16748000 الماس WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 8DDR3 Core i5 (haswell) E550
17914000 سازگار WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i5 (haswell) E550
14522000 الماس WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 500 4DDR3 Core i3 (haswell) E550
  امرتات WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 1TB 6 DDR3 Core i5 (haswell) E540
  سازگار WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 500 4DDR3 Core i5 (haswell) E540
  سازگار WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 Core i3 (haswell) E540
  هماهنگ WIN 8.1 1GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 500 4 DDR3 DULE CORE E540
  هماهنگ WIN 8.1 1GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 14 500 4 DDR3 DUAL CORE E4070
  امرتات WIN 8.1 2GB GEFORCE 840 UPTO 5.8GB 15.6 1TB+8 SSD 8 DDR3

Core i7 (haswell)

E4070
 

Price Warranty OS Graphic SIZE HDD RAM CPU Model
  ماتریکس WIN 8.1 3GB Geforce GTX970M DDR5 15.6 1TB+128 16 DDR3 Core i7 (haswell) GS60
61500000 ماتریکس  WIN 8.1 2GB Geforce GTX970M DDR5 15.6 1TB+128 16 DDR3 Core i7 (haswell) GS60 GOLD
64800000 ماتریکس  WIN 8.1 3GB Geforce GTX970M DDR5 17 1TB+128 16 DDR3 Core i7 (haswell) GS70
53000000 ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX965M upto 5.8 GB

15.6 1TB 16 DDR3 Core i7 (haswell)

GE62(4720HQ)

49900000 ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX965M upto 5.8 GB

15.6 1TB 8  DDR3 Core i7 (haswell) GE62(4720HQ)
43550000 ماتریکس  WIN 8.1 + 15.6 1TB 16 DDR3 Core i7 (haswell) GE62(4720HQ)
56000000 ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX960M upto 5.8 GB

15.6 1TB 8  DDR3 Core i7 (haswell) GE62(4720HQ)
  ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX850M upto 5.8 GB

15.6 1TB 8  DDR3 Core i7 (haswell) GE60 APACHE
  ماتریکس  ماتریکس

WIN 8.1

2GB Geforce GTX850M upto 5.8 GB

14 1TB 16 DDR3 Core i7 (haswell) GE 40
  ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX850M upto 5.8 GB

14 1TB 8  DDR3 Core i7 (haswell) GE 40
  ماتریکس  WIN 7

2GB Geforce GTX820M upto 5.8 GB

15.6 1TB 8  DDR3 Core i7 (haswell) CX 6117
  ماتریکس  WIN 7

2GB Geforce GTX820M upto 5.8 GB

15.6 1TB 8  DDR3 Core i5(haswell) CX 6115
  ماتریکس  WIN 7

2GB Geforce GTX820M upto 5.8 GB

15.6 750 8  DDR3 Core i5 (haswell) CX 6115
  ماتریکس  WIN 7

2GB Geforce GTX820M upto 5.8 GB

15.6 500

4 DDR3

Core i3 (haswell) CX61
  ماتریکس  WIN 7 INTEL HD Graphic  upto 1.7 15.6 500

4 DDR3

Core i3(haswell) CR61
  ماتریکس  WIN 7

2GB Geforce GTX820M upto 4 GB

15.6 750

4 DDR3

3560 CX61P
  ماتریکس  WIN 7 ATI RADEON 512MB 8210 DDR3 15.6 500

4 DDR3

2100 CR61A
  ماتریکس  WIN 7 INTEL HD Graphic  upto 1.7 15.6 500

4 DDR3

35600 CR61P
  ماتریکس  WIN 7 ATI RADEON 512MB 8210 DDR3 11.6 500

4 DDR3

E1-2100 S12
  ماتریکس  WIN 7 ATI RADEON 512MB 8210 DDR3 11.6 500

4 DDR3

E1-2100 S12
  ماتریکس  WIN 8.1

3GB Geforce GTX970M upto 5.8 GB

15.6 1TB+128 16 DDR3

Core i7 (2.7 upto 3.5)

GE62(5700HQ)

  ماتریکس  WIN 8.1

3GB Geforce GTX970M upto 5.8 GB

15.6 1TB 16  DDR3

Core i7 (2.7 upto 3.5)

GE62(5700HQ)
  ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX960M upto 5.8 GB

15.6 1TB+128 16 DDR3

Core i7 (2.7 upto 3.5)

GE62(5700HQ)
  ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX960M upto 5.8 GB

15.6 1TB 16  DDR3

Core i7 (2.7 upto 3.5)

GE62(5700HQ)
  ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX960M upto 5.8 GB

15.6 1TB 8  DDR3

Core i7 (2.7 upto 3.5)

GE62(5700HQ)
35700000 ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX960M upto 5.8 GB

15.6 1TB

8 DDR4

Core i7 (2.7 upto 3.5)

PE60 (6700HQ)

  ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX960M upto 5.8 GB

15.6 1TB

16 DDR4

Core i7 (2.7 upto 3.5)

PE60 (6700HQ)

  ماتریکس  WIN 8.1

2GB Geforce GTX960M upto 5.8 GB

15.6 1TB +128 16 DDR4

Core i7 (2.7 upto 3.5)

PE60 (6700HQ)

20500000 ماتریکس  WIN 7

2GB Geforce GTX820M upto 5.8 GB

15.6 1TB

8 DDR3

Core i5(haswell) CX61
  ماتریکس  WIN 7

2GB Geforce GTX820M upto 5.8 GB

15.6 500

4 DDR3

Core i3(haswell) CR61
                 
 

Price Warranty OS Graphic SIZE HDD RAM CPU Model
48000000   Apple Mac OS Intel HD 5300 12 256SSD 8GB Intel Core M MacBook MJY32
53500000   Apple Mac OS Intel HD 5300 12 512SSD 8GB
 
Intel® Core™ M MacBook with Retina MK4N2
43990000   Apple Mac OS Yosemite Intel HD 5300  12 256SSD 8GB Intel® Core™ M MacBook MK4M2 Retina
54100000   Apple Mac OS Intel HD 5300  12 512 8GB Intel® Core™M
MacBook with Retina MJY42
    Apple Mac OS Intel® HD
بدون حافظه گرافیکی مجزا
13 512SSD 8GB Intel® Core™ i7 MacBook Pro MGXD2 Retina
43750000   Apple Mac OS Intel® HD
بدون حافظه گرافیکی مجزا
13 128SSD 8GB Intel® Core™ i5 MacBook Pro MF839 Retina
72800000   Apple Mac OS GeForce® 750M 2GB 15.4 512SSD 16GB Intel® Core™ i7 MacBook Pro MGXC2
    Apple Mac OS  Intel HD 15.4 256SSD 16GB Intel® Core™ i7 MacBook Pro MGXA2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Price Warranty OS Graphic SIZE HDD RAM CPU Model
    ANDROID4.4 ADERON 330(LTE MODEL) 10 32GB 3GB QUDA-CORE 1.9GHz &quda-core 1.3 GHz P605 NOTE 2014 4G
    ANDROID4.4 MALI-T628 MP6 12 32GB 3GB QUDA-CORE 1.9GHz &quda-core 1.3 GHz P901 NOTE PRO
    ANDROID4.1 MALI-400MP 8 16GB 2GB QUDA-CORE 1.6GHz N5100 NOTE8 4G
    ANDROID4.2 POWERVR SGX544MP2 10 16GB 1GB QUDA-CORE 1.6GHz TAB 4  T531 3G
  همراه سرویس ANDROID4.4 MALI-400MP 8 16GB 1.5GB QUDA-CORE 1.2GHz TAB 4 8" T355
    ANDROID4.4 MALI-400MP 8 16GB 3GB QUDA-CORE 1.3GHz GALAXY TAB S 8.4"
    ANDROID4.4 MALI-400MP 10 16GB 3GB QUDA-CORE 1.3GHz GALAXY TAB S 10.5"
    ANDROID4.4 POWERVR SGX540 7 16GB 1GB QUDA-CORE 1.2GHz TAP3 7" T217
  لایف ANDROID4.4 POWERVR SGX540 7 8GB 1GB QUDA-CORE 1.2GHz TAB4 7" T231 3G
    ANDROID4.4 POWERVR SGX540 7 8GB 1GB QUDA-CORE 1.3GHz TAB3 7" T116
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Price Warranty OS Graphic SIZE HDD RAM CPU Model

INSIRON

27990000 گارانتی اصلی WIN 8.1 4GB GEFORCE GT 920 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I7 5500 2.4GH UPTO 3GH 5558
21990000  گارانتی اصلی  WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 920 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I5 5200 2.2GH UPTO 2.7GH 5558
18890000  گارانتی اصلی  WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 920 15.6 500 4 DDR3 CORE I5 5200 2.2GH UPTO 2.7GH 5558
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 920 15.6 500 4 DDR3 CORE I3 4030 1.9GH CASHE 3M 5558
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 INTEL HDD 4400 15.6 1TB 4 DDR3 CORE I3 4030 1.9GH CASHE 3M 5558
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 4GB GEFORCE GT 920 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I5 5200 2.2GH UPTO 2.7GH 5458
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 4GB GEFORCE GT 920 15.6 320 4 DDR3 CORE I5 5200 2.2GH UPTO 2.7GH 5458
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 740 15.6 320 8 DDR3 CORE I7 4600 2.1GH UPTO 3.3GH 5440
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 740 15.6 500 8 DDR3 CORE I5 4210 1.7 GH UPTO 2.7G 5440
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 INTEL HDD 4400  15.6 500 4 DDR3 CORE I3 4010 1.7GH CASHE 3M 7347
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 INTEL HDD 4400  15.6 500 4 DDR3 INTEL N3050 1.6GHZ CASHE 2M 3157
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 4GB RADEON R7 270 15.6 500 4 DDR3 CORE I5 5200 2.2 GH UPTO 2.7G 5548
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 INTEL HDD 4400  15.6 500 4 DDR3 CORE I3 4005 1.7 GH CASHE 3M 3542
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 4GB RADEON R7 270 15.6 1TB 8 DDR3 CORE I7 5500 2.4GH UPTO 3.3GH 5448

VOSTRO

  گارانتی اصلی  WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 740 15.6 500 4 DDR3 CORE I5 4210 1.7 GH UPTO 2.7G 5470
  گارانتی اصلی  WIN 8.1 2GB GEFORCE GT 740 15.6 1TB 4 DDR3 CORE I7 4510 2.0 GH UPTO 3G 5470
                 
                 
                 
                 
                 
 

Price Warranty OS Graphic SIZE HDD RAM CPU Model
83500000    WIN 8.1 GeForce® 940M
 
13 256GB 8GB intel® Core™ i7 2.40~3.4
 
12638
Microsoft Surface Book
 
83500000
 
  WIN 8.1 GeForce® 940M
 
13 256GB 8GB 12639
Microsoft Surface Book
 
SURFACE PRO3
113000000   WIN 8.1 INTEL HD 12 512GB 4GB CORE I7 2GHz SURFACE PRO3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
ÈÇáÇی ÕÝÍå

معرفی کـالای جدیـد رامـان
سایـر مـحصولات
دفتر مرکزی: تهران، ضلع غربی، تقاطع ولیعصر و طالقانی، ساختمان تخت‌جمشید، طبقه 5، واحد A
تلفن تماس :19-18-66496117 21 98+ فکس : 66418913-021 -  صفحه ارتباط با ما
Powered By JiroCMS